• Propofol läkemedelsinformation

  +
  Propofol är en substituerad fenol som vid intravenös tillförsel ger generell anestesi. Här ges basal farmakologisk information om detta läkemedel.

  Propofol (Propofol, Diprivan, Propolipid)

  Intravenöst anestesimedel, 10 mg/ml eller 20 mg/ml. Propofol är ett kortverkande intravenöst anestesimedel för induktion och underhåll av allmän anestesi hos vuxna och barn över 1 månad. Propofol används för sedering vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, hos vuxna och barn över 1 månad. Propofol används för sedering av ventilerade patienter över 16 år på intensivvårdsavdelning.

  Propofol (2,6-diisopropylfenol) är en substituerad fenol som vid intravenös tillförsel ger anestesi. Verkningsmekanismen för propofol är ej helt känd men troligen utövas effekten via en icke-specifik membranbindning av substansen i vakenhetsreglerande neuron i hjärnan, främst i thalamus. Intravenös tillförsel av propofol ger snabb anestesi, inom cirka 30 sekunder, och effekten varar cirka 5-10 minuter. Uppvaknandet är relativt snabbt.

  Dosering: Normaldos vid induktion av narkos är 1,5-2,5 mg/kg intravenöst med en hastighet av 40 mg/10 sek tills anestesi inträder. Hos patienter med komplicerade sjukdomar (ASA 3 och 4) bör anestesin induceras långsammare, 20 mg/10 sek. Patienter över 55 år kan kräva en lägre induktionsdos. Totaldosen kan minskas om induktionsdosen ges med en lägre hastighet (20-50 mg/min). Beroende på injektionstakt är tiden till induktion av anestesi mellan 30 och 40 sekunder. Efter en bolusinjektion är verkan kortvarig på grund av den snabba metabolismen och utsöndringen (4-6 min).

  TIVA-dosering Intubationsdos: 10-14 mg/kg/h. Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 6-12 mg/kg/h. Underhållsdos vid djup kirurgi: 14-16 mg/kg/h. Induktion 1-2-3 mg/kg över 45 sek.

  TCI-dosering Intubationsdos: 4-6 μg/ml. Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 2-4 μg/ml. Underhållsdos vid djup kirurgi: 4-6 μg/ml.

  Propofol distribueras i stor omfattning och elimineras snabbt från kroppen (total kroppsclearance: 1,5–2 liter/minut). Eliminationen sker genom metaboliska processer, huvudsakligen i levern där den är blodflödesberoende, varvid det bildas inaktiva konjugat av propofol och motsvarande kinol, vilka utsöndras i urinen.

  Propofol 20 mg/ml rekommenderas inte för allmän anestesi hos barn under 3 års ålder eftersom det är svårt att ställa in korrekt dos av styrkan 20 mg/ml då behandling av små barn kräver extremt små volymer. För barn mellan 1 månad och 3 år, då lägre dos än 100 mg/timme behövs, rekommenderas istället Propofol 10 mg/ml.

  Administrering av Propofol med TCI-system (Target Controlled Infusion) rekommenderas inte för användning till barn.

  Varning: Ett fåtal rapporter har inkommit om vuxna patienter som drabbats av metabolisk acidos, rabdomyolys, hyperkalemi och/eller snabbt tilltagande hjärtsvikt (i vissa fall med dödlig utgång) efter att ha varit sederade mer än 58 timmar med doser över 5 mg/kg/timme.

 • Propofol dosering i TIVA/TCI

  +
  Hur man kan dosera Propofol i TIVA- och TCI-dosering. Här görs en jämförelse mellan olika intravenösa doseringsmodus för samma läkemedel.

  TIVA-dosering
  Intubationsdos: 10-14 mg/kg/h.
  Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 6-12 mg/kg/h.
  Underhållsdos vid djup kirurgi: 14-16 mg/kg/h.
  Induktion Induktion 1-2-3 mg/kg över 45 sek.
  Man ger 140 mg över 45 sek (till 70 kg pat)
  Under första 2 min ges 154 mg
  Under första 5 min ges 189 mg
  Att ge 100 mg tar: 0,33 min (33 sek)
  Att ge 200 mg tar: 5,54 min

  TCI-dosering
  Intubationsdos: 4-6 μg/ml.
  Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 2-4 μg/ml.
  Underhållsdos vid djup kirurgi: 4-6 μg/ml.
  Induktion Flash (10 sek) on/off
  Bolus till 70-kg pat 64 mg
  Under första 2 min ges 96 mg
  Under första 5 min ges 145 mg
  Att ge 100 mg tar: 2,13 min
  Att ge 200 mg tar: 8,39 min
  Cp 4.0 uppnås efter 18 sekunder

  Varning: Ett fåtal rapporter har inkommit om vuxna patienter som drabbats av metabolisk acidos, rabdomyolys, hyperkalemi och/eller snabbt tilltagande hjärtsvikt (i vissa fall med dödlig utgång) efter att ha varit sederade mer än 58 timmar med doser över 5 mg/kg/timme.

 • Remifentanil (Ultiva) läkemedelsinformation

  +
  Här ges basal farmakologisk information om remifentanil (Ultiva).

  Intravenöst kortverkande anestesimedel. Lösning 50 μg/ml. Rekommenderad spädning för generell anestesi är 50 μg/ml för vuxna och 20 μg/ml för barn ≥ 1 år.

  Remifentanil är en selektiv μ-opioidagonist med snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Remifentanil är en så kallad esterasmetaboliserad opioid, som metaboliseras av icke-specifika blod- och vävnadsesteraser.

  Indikation: Används som analgetikum vid induktion och/eller underhåll av generell anestesi under assisterad andning vid kirurgiska ingrepp inklusive anestesi vid hjärtkirurgi. För smärtlindring och sedering vid intensivvård av mekaniskt ventilerade patienter som är 18 år och äldre.

  Dosering: Intubationsdos TIVA 0,25-0,5 μg/kg/min, TCI 6-8 ng/ml. Underhåll ytlig kirurgi TIVA 0,15-0,25 μg/kg/min, TCI 4-6 ng/ml. Underhåll djup kirurgi TIVA 0,2-0,5 μg/kg/min, TCI 5-10 ng/ml. 0,5 μg/kg/min kan ges som induktionsdos i TIVA upp till 100-150 μg.

  Efter administrering av rekommenderade doser remifentanil är den effektiva halveringstiden 3-10 minuter. Genomsnittlig clearance av remifentanil hos unga friska vuxna 40 ml/min/kg, centrala distributionsvolymen 100 ml/kg och distributionsvolymen vid steady state 350 ml/kg.

  Remifentanil minskar behovet av hypnotika nödvändiga för att underhålla anestesin, varför dosen av hypnotika bör reduceras. Eftersom ogynnsamma hemodynamiska effekter av remifentanil är mer uttalade och frekventa hos patienter med ASA III-IV än med mer långverkande opiater skall stor försiktighet iakttas vid administrering av Ultiva till denna patientgrupp.

 • Remifentanil (Ultiva) dosering i TIVA/TCI

  +
  Hur man kan dosera remifentanil (Ultiva) i TIVA- och TCI-dosering. Här görs en jämförelse mellan olika intravenösa doseringsmodus för samma läkemedel.

  Dosering av Ultiva (remifentanil) i TIVA och TCI
  Remifentanil (Ultiva) är en selektiv μ-opioidagonist med mycket snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering. Ultiva startar långsammare i TIVA-dosering än i TCI-dosering. Efter 2 min med TIVA har 51 % av dosen givits jämfört med i TCI. Efter 5 min med TIVA har 69 % av dosen givits jämfört med i TCI.

  TIVA-dosering
  Intubationsdos: 0,25-0,5 μg/kg/min.
  Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 0,15-0,35 μg/kg/min.
  Underhållsdos vid djup kirurgi : 0,35-0,5 μg/kg/min.
  Induktion nej men 17 µg ges under första 60 sek. 0,5 μg/kg/min kan ges som induktionsdos.
  Att ge 50 µg tar: 2 min 52 sek
  Att ge 100 µg tar: 5 min 45 sek
  Under första 2 min ges 35 µg
  Under första 5 min ges 88 µg

  TCI-dosering
  Intubationsdos: 6-8 ng/ml.
  Underhållsdos vid ytlig kirurgi: 3-6 ng/ml.
  Underhållsdos vid djup kirurgi : 5-10-20 ng/ml.
  Induktion 16 µg (0,314 ml) ges under 10 sek.
  Under första 2 min ges 41 µg
  Under första 5 min ges 74 µg
  Att ge 50 µg tar: 2,47 min
  Att ge 100 µg tar: 7,37 min
  Cp 3,0 nås efter 20 sekunder

 • Propofol/Ultiva dosering i TIVA

  +
  Hur man kan dosera Propofol och remifentanil (Ultiva) i TIVA-dosering. Här görs en jämförelse mellan två olika läkemedel i samma intravenösa doseringsmodus, TIVA.

  Hur man kan dosera Propofol och Ultiva i TIVA-dosering
  Inducera med hjälp av två infusionspumpar i TIVA-modus. Starta med Ultiva (remifentanil) som går in relativt långsamt (1 min), starta därefter Propofol som slår till snabbt. TIVA-dosering ger en kontinuerlig infusion som är viktbaserad per tidsenhet. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering av en 70-kg man. Propofol startar snabbare i TIVA-dosering jämfört med i TCI-dosering. Ultiva startar långsammare i TIVA jämfört med TCI. TIVA-dosering kan ges med induktionsdos och bolus vid behov. Induktion av Ultiva i TIVA-dosering kan ges som t ex 0,5 µg/kg/min upp till 100-150 μg, därefter sänks hastigheten.

  TIVA-dosering Propofol (propofol) (70-kg man)
  Induktion 1-2-3 mg/kg över 45 sek
  Man ger 140 mg över 45 sek
  Under första 2 min ges 154 mg
  Under första 5 min ges 189 mg
  Att ge 100 mg tar: 0,33 min (33 sek)
  Att ge 200 mg tar: 5,54 min

  TIVA-dosering Ultiva (remifentanil) (70-kg man)
  Induktion nej men 17,3 µg ges under första 60 sek. Induktion kan ges som en högre hastighet.
  Att ge 50 µg tar: 2 min 52 sek
  Att ge 100 µg tar: 5 min 45 sek
  Under första 2 min ges 35 µg
  Under första 5 min ges 88 µg

 • Propofol/Ultiva dosering i TCI

  +
  Hur man kan dosera Propofol och remifentanil (Ultiva) i TCI-dosering. Här görs en jämförelse mellan två olika läkemedel i samma intravenösa doseringsmodus, TCI.

  Hur man kan ge Propofol och Ultiva i TCI-dosering
  Inducera med hjälp av två infusionspumpar i TCI-modus. Starta med Propofol som går in långsamt (1 min), starta därefter Ultiva (remifentanil) som slår till relativt snabbt. TCI-dosering ger en kontinuerlig målrelaterad infusion som är föränderlig över tiden relaterat till patientens vikt med hänsyn till läkemedlens farmakokinetik. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering. Propofol startar långsammare i TCI-dosering jämfört med i TIVA-dosering. Ultiva startar snabbare i TCI jämfört med TIVA.

  TCI-dosering Propofol (propofol) (70-kg man)
  Induktion Flash (10 sek) kan ges i vissa pumpar
  Bolus till 70-kg pat 64 mg (70-kg pat) kan justeras
  Under första 2 min ges 96 mg
  Under första 5 min ges 145 mg
  Att ge 100 mg tar: 2,13 min
  Att ge 200 mg tar: 8,39 min
  Cp 4,0 uppnås efter 18 sekunder

  TCI-dosering Ultiva (remifentanil) (70-kg man)
  Induktion 16 µg (0,314 ml) ges under 10 sek
  Under första 2 min ges 41 µg
  Under första 5 min ges 74 µg
  Att ge 50 µg tar: 2,47 min
  Att ge 100 µg tar: 7,37 min
  Cp 3,0 nås efter 20 sekunder

 • Alfentanil (Rapifen) läkemedelsinformation

  +
  Här ges basal farmakologisk information om alfentanil (Rapifen).

  Intravenöst anestesimedel och analgetikum. Lösning 0,5 mg/ml Styrka: Cirka 25 ggr morfinets potens (1 ml Rapifen ≈ 12,5 mg morfin).

  Indikation: Alfentanil är avsett att användas för smärtlindring vid korta och medellånga kirurgiska ingrepp. För smärtlindring och sedering vid intensivvård av mekaniskt ventilerade patienter som är 18 år och äldre. Alfentanil är en selektiv μ-opioidagonist med snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Max effekt inom 90 sek – duration 5-10 min. Alfentanil är kemiskt besläktat med fentanyl. I farmakodynamiskt avseende påminner alfentanil om morfin men har kraftigare analgetisk och andningsdeprimerande effekt. Distributionsvolymen är 0,4-1,0 l/kg. Plasmaproteinbindningen är 92%. Alfentanil är inte plasmacellbundet och plasmaproteinbindningen påverkas i ringa grad av PH. Alfentanil metaboliseras i levern till inaktiva metaboliter.

  Dosering: Vid kortare smärtsamt ingrepp ges: 0,25-0,5 mg i v – upprepa v b. Optimal intubationsdos: 20-40 μg/kg iv (70 kg = 1,5-3 mg = 3-6 ml). Beräknad operationstid 10-30 minuter: 20-40 μg/kg, intravenös bolusdos i 3-6 ml/70 kg. Beräknad operationstid 30-60 minuter: 40-80 μg/kg, intravenös bolusdos i 6-12 ml/70 kg.

  TIVA-dosering Underhållsdos kirurgisk anestesi: 0,20-0,70 μg/kg/min, default dosering 0,35 μg/kg/min. Intubationsdos: 0,70 μg/kg/min.

  TCI-dosering Underhållsdos kirurgisk anestesi: 40-70 ng/ml, default koncentration 50 ng/ml (Cpt). Induktion: 109 µg (0,218 ml) ges under 10 sek.

  Varning: Kan ge muskelrigiditet och svårigheter att ventilera patienten, särskilt vid höga doser. Kan ge bradykardi och blodtrycksfall. Muskelrigiditet har iakttagits i ökad frekvens vid höga doser och vid snabb tillförsel av Rapifen. Bradykardi och eventuell asystoli kan uppträda om patienten getts otillräcklig dos av antikolinergika eller om alfentanil kombineras med icke vagolytiska muskelrelaxerande medel. Sekundär andningsdepression har observerats i sällsynta fall. Alfentanil minskar behovet av hypnotika nödvändiga för att underhålla anestesin, varför dosen av hypnotika bör reduceras. Eftersom ogynnsamma hemodynamiska effekter av alfentanil är mer uttalade och frekventa hos patienter med ASA III-IV än med mer långverkande opiater skall stor försiktighet iakttas vid administrering av Rapifen till denna patientgrupp.

 • Alfentanil (Rapifen) dosering i TIVA/TCI

  +
  Hur man kan dosera alfentanil (Rapifen) i TIVA- och TCI-dosering. Här görs en jämförelse mellan olika intravenösa doseringsmodus för samma läkemedel.

  Dosering av Rapifen (alfentanil) i TIVA och TCI
  Rapifen (alfentanil) är en selektiv μ-opioidagonist med snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering. Rapifen startar snabbare i TIVA-dosering jämfört med i TCI-dosering. Efter 2 min med TIVA har 212 % av dosen givits jämfört med i TCI. Efter 5 min med TIVA har 146 % av dosen givits jämfört med TCI.

  TIVA-dosering
  Underhållsdos kirurgisk anestesi: 0,20-0,70 μg/kg/min, default dosering 0,35 μg/kg/min.
  Intubationsdos: 0,70 μg/kg/min.
  Induktion: 525 µg ges under 30 sek (70-kg man)
  Under första 2 min ges 560 µg
  Under första 5 min ges 635 µg
  Att ge 500 µg tar: 29 sek
  Att ge 1000 µg tar: 19 min 54 sek

  TCI-dosering
  Underhållsdos kirurgisk anestesi: 40-70 ng/ml, default koncentration 50 ng/ml (Cpt).
  Induktion: 109 µg (0,218 ml) ges under 10 sek.
  Under första 2 min ges 263 µg (0,26 mg)
  Under första 5 min ges 433 µg (0,43 mg)
  Att ge 500 µg tar: 6,35 min
  Att ge 1000 µg tar: 28,18 min
  Cp 50 ng/ml uppnås efter 20 sekunder

 • Propofol/Rapifen dosering i TIVA

  +
  Hur man kan dosera Propofol och alfentanil (Rapifen) i TIVA-dosering. Här görs en jämförelse mellan två olika läkemedel i samma intravenösa doseringsmodus, TIVA.

  Hur man kan ge Propofol och Rapifen i TIVA-dosering
  Inducera med hjälp av två infusionspumpar i TIVA-dosering (TIVA-modus). Starta med Rapifen som går in relativt långsamt (60-120 sek), starta därefter Propofol som slår till snabbt. TIVA-dosering ger en kontinuerlig infusion som är viktbaserad per tidsenhet. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering av en 70-kg man. Propofol startar snabbare i TIVA-dosering jämfört med i TCI-dosering. Rapifen startar betydligt snabbare i TIVA-modus jämfört med TCI-modus.

  TIVA-dosering Propofol (propofol) (70-kg man)
  Induktion 1-2-3 mg/kg över 45 sek
  Man ger 140 mg över 45 sek
  Under första 2 min ges 154 mg
  Under första 5 min ges 189 mg
  Att ge 100 mg tar: 0,33 min (33 sek)
  Att ge 200 mg tar: 5,54 min

  TIVA-dosering Rapifen (alfentanil) (70-kg man)
  Induktion: 525 µg ges under 30 sek
  Under första 2 min ges 560 µg
  Under första 5 min ges 635 µg
  Att ge 500 µg tar: 29 sek
  Att ge 1000 µg tar: 19 min 54 sek

 • Propofol/Rapifen dosering i TCI

  +
  Hur man kan dosera Propofol och alfentanil (Rapifen) i TCI-dosering. Här görs en jämförelse mellan två olika läkemedel i samma intravenösa doseringsmodus, TCI.

  Hur man kan ge Rapifen och Propofol i TCI-dosering
  Inducera med hjälp av två infusionspumpar i TCI-dosering (TCI-modus). Starta med Propofol och Rapifen samtidigt eftersom båda drogerna går in relativt långsamt i starten. TCI-dosering ger en målrelaterad kontinuerlig infusion som är föränderlig över tiden relaterat till patientens vikt med hänsyn till läkemedlens farmakokinetik. Här följer exempel på doser uppmätta i simulering av en 70-kg man. Propofol startar långsammare i TCI-dosering jämfört med i TIVA-dosering. Rapifen startar betydligt långsammare i TCI-modus jämfört med TIVA-modus.

  Propofol i TCI-dosering
  Induktion Flash (10 sek)
  Bolus till 70-kg pat 64 mg
  Under första 2 min ges 96 mg
  Under första 5 min ges 145 mg
  Att ge 100 mg tar: 2,13 min
  Att ge 200 mg tar: 8,39 min
  Cp 4,0 uppnås efter 18 sekunder i plasma

  Rapifen i TCI-dosering
  Induktion: 109 µg (0,218 ml) ges under 10 sek (70 kg pat)
  Under första 2 min ges 263 µg (0,26 mg)
  Under första 5 min ges 433 µg (0,43 mg)
  Att ge 500 µg tar: 6,35 min
  Att ge 1000 µg tar: 28,18 min
  Cp 50 ng/ml uppnås efter 20 sekunder

 • Desfluran läkemedelsinformation

  +
  Här ges basal farmakologisk information om Desfluran.

  Desfluran (Suprane)
  Desfluran är en halogenerad metyletyleter (difluorometyl-1,2,2,2-tetrafluoroetyleter). Det är ett inhalationsanestesimedel som används för underhåll av allmän anestesi via luftvägarna. Det tillförs i luftvägarna efter förgasning via mask, larynxmask eller endotrakeal tub.

  Indikation: Induktion och underhåll av allmän anestesi.

  Förändring i de kliniska effekterna av desfluran följer snabbt på förändringar i inandad koncentration. Som alla inhalationsanestetika ger desfluran en kontrollerad grad av medvetslöshet och smärtfrihet (anestesi) och dessutom sänker desfluran den kardiovaskulära funktionen på ett dosrelaterat sätt. Desfluran bör inte användas för anestesiinledning på barn på grund av hög förekomst av hosta, andningsuppehåll, apné, laryngospasm och ökad slemsekretion. Blod/gas löslighetskoefficienten är 0,42 för desfluran. Den låga lösligheten av desfluran i blod medför att alveolarkoncentrationen snabbt ökar vid induktion och snabbt minskar vid utsättandet av inhalationsanestesimedlet. Desfluran ger en dosberoende reduktion av blodtryck och andning.

  Dosering: Kirurgisk anestesi kan upprätthållas med en koncentration av 2,5-8 % med eller utan samtidig tillförsel av lustgas. Vanligen ges 4-6 % desfluran i inandningsluften. Normalt eftersträvas ett MAC-värde mellan 0,8 och 1,6, vanligen 1,2-1,4. Hos vuxna kan kirurgiskt anestesidjup bibehållas med en reducerad koncentration av desfluran när lustgas används samtidigt. Högre koncentrationer av desfluran kan vara indicerade. Man bör dock beakta risken för hypoxi och justera lustgas/syrgastillförsel. Underhållsdosen bör justeras gradvis i förhållande till den kliniska effekten.
  Desfluran är indicerat för underhållsanestesi till spädbarn och barn. Kirurgiskt anestesidjup kan bibehållas hos barn med endtidala koncentrationer på 5,2 till 10 % desfluran med eller utan samtidig användning av lustgas. Undersökningar har visat att endast 0,02% av upptaget desfluran metaboliseras. Endast marginella ökningar av oorganisk fluorid kan ses i serum och urin. Den snabba och omfattande lungeliminationen av desfluran minimerar den mängd som finns tillgänglig för metabolisering.

  Uppvaknande: Uppvaknandet sker i allmänhet snabbt efter desflurananestesi, under 5-30 minuter. Patienterna kan därför behöva postoperativ smärtlindring tidigt.

  Biverkningar: Kan utlösa hosta och luftvägsobstruktion samt ökad slemproduktion i luftvägarna. Bör ej användas för induktion av anestesi. Dosberoende kardiodepression.

  Varning: För snabb ökning av desfluran i inandningsluften kan ge luftvägsirritation med bronkospasm och ökad slemsekretion. Hosta, laryngospasm, apné och bronkospasm kan uppträda. Desfluran rekommenderas inte för induktion via andningen på barn. Kan utlösa malign hypertermi hos predisponerade patienter. Försiktighet vid förhöjt intrakraniellt tryck.

 • Sevofluran läkemedelsinfo

  +
  Här ges basal farmakologisk information om Sevofluran.

  Sevofluran (Sevorane, Sevofluran)
  Sevofluran är en halogenerad metylisopropyleter (fluorometyl-2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometyl)etyleter). Det är ett inhalationsanestesimedel som används för induktion och underhåll av allmän anestesi via luftvägarna. Det tillförs vanligen i luftvägarna efter förgasning via mask, larynxmask eller endotrakeal tub.

  Indikation: Induktion och underhåll av allmän anestesi.
  Förändring i de kliniska effekterna av sevofluran följer snabbt på förändringar i inandad koncentration. Som alla inhalationsanestetika ger sevofluran en kontrollerad grad av medvetslöshet och smärtfrihet (anestesi) och dessutom sänker det den kardiovaskulära funktionen på ett dosrelaterat sätt. Den låga lösligheten av sevofluran i blod medför att alveolarkoncentrationen snabbt ökar vid induktion och snabbt minskar vid utsättandet av inhalationsanestesimedlet.

  Dosering: Kirurgisk anestesi kan upprätthållas med en koncentration av 0,5-3 % med eller utan samtidig tillförsel av lustgas. Normalt eftersträvas ett MAC-värde mellan 0,8 och 1,6, vanligen 1,2-1,4. Som för andra halogenerade lättflyktiga anestetika, minskar MAC för sevofluran när det ges i kombination med lustgas. MAC-värdet för sevofluran minskar med cirka 50 % för vuxna och cirka 25 % för barn, när 60-65 % lustgas ges samtidigt. Som med andra inhalationsanestetika krävs hos äldre normalt lägre koncentrationer av sevofluran för att underhålla kirurgisk anestesi.

  Hos människa metaboliseras Den snabba och omfattande lungeliminationen av sevofluran minimerar den mängd som finns tillgänglig för metabolisering.

  Uppvaknande: Uppvaknandet sker i allmänhet snabbt efter sevofluran-anestesi. Patienterna kan därför behöva postoperativ smärtlindring tidigt.

  Varning: Kan utlösa malign hypertermi hos predisponerade patienter. Försiktighet vid kraftigt nedsatt njurfunktion eller kraftigt förhöjt intrakraniellt tryck.

 • Fentanyl läkemedelsinformation

  +
  Här ges basal farmakologisk information om fentanyl (Fentanyl).

  Fentanyl (Fentanyl, Leptanal)
  Intravenöst anestesimedel och analgetikum. Lösning: 0,05 mg/ml, 50 μg/ml.

  Fentanyl är en opioid med analgetisk och sedativ verkan som har my-receptoragonistiska egenskaper. Dess agonistiska inverkan på delta- och kappareceptorerna motsvarar morfin.
  Fentanyl används som analgetikum inom allmän anestesi vid intubation och ventilation. Fentanyl används som analgetikum vid intensivvård av artificiellt ventilerade patienter. Fentanyl används även för sedering av icke intuberade patienter som spontanandas under kirurgiska ingrepp eller smärtsamma undersökningar. Fentanyl har mycket liten inverkan på hjärtat och cirkulationen men har kraftigt andningsdeprimerande effekt.

  Dosering: Vid anestesistart är den vanliga initialdosen för vuxna 50-100 μg, 1-2 ml fentanyl som injiceras långsamt intravenöst. Dosen kan vid behov upprepas 20-30-45 minuter efter initialdosen.

  Varning: Sekundär andningsdepression har observerats i fall där stora doser ackumulerats. Bör användas med försiktighet vid okompenserad hypotyreos, lungsjukdom, speciellt sådan som sänker lungkapaciteten, alkoholmissbruk, lever- eller njurinsufficiens. Tolerans och beroende kan framkallas.

  Fentanyl minskar behovet av hypnotika nödvändiga för att underhålla anestesin, varför dosen av hypnotika bör reduceras.